GODREJ
SR NO NAME GMS MRP
NON-VEG
1 GODREJ CHICKEN AFGANI SIKH KEBAB 250 GMS 130
2 GODREJ CHICKEN BREAST BONLESS 350 GMS 170
3 GODREJ CHICKEN CHILLI SAUSAGES 250 GMS 115
4 GODREJ CHICKEN GARLIC FINGER 400 GMS 210
5 GODREJ CHICKEN KEBAB PLATTER 600 GMS 340
6 GODREJ CHICKEN KHEEMA RAW 300 GMS 90
7 GODREJ CHICKEN KHEEMA PARATHA 200 GMS 70
8 GODREJ CHICKEN MAGIC BALL 250 GMS 95
9 GODREJ CHICKEN NUGGETS 1 KG 400
10 GODREJ CHICKEN NUGGETS 400 GMS 160
11 GODREJ CHICKEN NUGGETS 500 GMS 185
12 GODREJ CHICKEN NUGGETS TANDOORI 400 GMS 205
13 GODREJ CHICKEN PARTY PACK 600 GMS 295
14 GODREJ CHICKEN PEPPER & HERB SAUSAGES 250 GMS 115
15 GODREJ CHICKEN TIKKA PUNJABI 400 GMS 270
16 GODREJ CHICKEN PEPPER SANDWITCH SALAMI 250 GMS 115
17 GODREJ CHICKEN CHILLI SANDWITCH SALAMI 250 GMS 115
18 GODREJ CHICKEN ITALIAN SAUSAGES 250 GMS 125
19 GODREJ CHICKEN LASOONI TIKKA 300 GMS 210
VEG
1 GODREJ MACRONI CHEESE BITE 200 GMS 99
2 GODREJ MUMBAI VADA 300 GMS 75
3 GODREJ PIZZA POCKET 340 GMS 170
4 GODREJ VEG CHEESE FINGER 400 GMS 180
5 GODREJ VEG PARTY PACK 600 GMS 265
6 GODREJ CHEESE CORN NUGGETS 400 GMS 190
7 GODREJ CHEESE CORN NUGGETS 1 KG 370